"Zaručené" zprávy z bulváru!

28. května 2011 v 1:40 | Jarda |  05/2011
... Národní muzeum v Praze ...
PhDr. Petr Mašek
(1959)
... Doktor Petr Mašek působí v oddělení zámeckých knihoven Národního muzea v Praze. Dlouhodobě se věnuje rodokmenům českých šlechtických rodů. Vedle řady odborných prací z oblasti starých tisků a historických knižních sbírek je autorem úspěšné knihy Modrá krev a spoluautorem Almanachu českých šlechtických rodů ...
... Kniha "Modrá krev, minulost a přítomnost šlechtických rodů v českých zemích" vyšla v nakladatelství Mladá fronta Praha v roce 1992 ...
... Dnes máme, už poněkolikáté v dějinách, možnost zhodnotit fenomén české šlechty, či spíše šlechty v Čechách a na Moravě, realisticky, bez hněvu a vášní. Po letech pomlouvání a hanobení mají jedni pocit, že mírná nekritičnost je ospravedlnitelná, druzí že závisti bylo ještě málo. Obecná neznalost šlechtické titulatury, stylu života a jeho změn v průběhu věků je ideálním stavem pro obě skupiny. Tato publikace si neklade za cíl kriticky obsáhnout dnes už téměř tisíciletou existenci české aristokracie a není ani generalogickým dílem. Chce jen ve srozumitelné formě seznámit čtenáře s osudy tří desítek šlechtických rodin. Jejich výběr byl vzhledem k obrovskému množství aristokratických rodů, které se zapsaly do českých dějin, velmi těžký. Zásadně byly vybírány pouze ty rodiny, které se, alespoň v rodové alianci, dožily dvacátého století a bylo na nich možné ukázat obecný vývoj, uvádí autor k téhle knize ...
... Kniha-encyklopedie "Minulost a přítomnost 445 šlechtických rodů v českých zemích" vyšla v nakladatelství Mladá fronta Praha v roce 2003 ...
... Na rozdíl od prvního vydání, které obsahovalo výběr pouze třiceti rodů, vznikla encyklopedie všech šlechtických rodů, u nichž existovalo nějaké pouto k českým zemím, ať to byl původ, či získaný titul a pozemkové vlastnictví na českém území. Výběr rodin zahrnutých do této publikace se řídil dvěma základními kritérii: šlechtický stav, všech kategorií, a držba pozemkového majetku, statku či velkostatku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku po roce 1900. Kritérium pozemkového vlastnictví bylo zvoleno proto, že vlastnictví pozemků bylo v minulosti jedním z hlavních atributů šlechty. Zároveň jsou v knize uvedeny některé baronské či hraběcí rodiny, které svého pozemkového majetku pozbyly již před počátkem dvacátého století, ale žily nadále v zemích Koruny české. Osudy všech takto vybraných rodin jsou zpracovány úměrně k jejich významu pro české dějiny, uvádí autor k téhle knize ...
... Kniha-encyklopedie "Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti, díl I, A-M" vyšla nakladatelství Argo v roce 2008 ...
... Kniha-encyklopedie představuje nejrozsáhlejší soupis informací o všech šlechtických rodech a osobách se šlechtickým predikátem na území zemí Koruny české od roku 1620. Obsahuje přes deset tisíc hesel a zmiňuje více než dvacet tři osm set šlechtických predikátů. Zahrnuje rody žijící v hranicích dnešní České republiky a Bílska do konce rakousko-uherské monarchie a také rody žijící na území celého Slezska do poloviny asmnáctého století. Snadné orientaci napomáhá rozsáhlý rejstřík. Účelem této knihy bylo shromáždit maximální množství informací o šlechtických rodech, které žily v českých zemích od pobělohorského období do součastosti. Mezník Bílé hory byl zvolen s ohledem na potřebu téma nějakým způsobem limitovat a s ohledem na to, že v této době došlo k podstatné proměně šlechtické společnosti v zemi. Teritoriálně zahrnuje kniha rody žijící v hranicích dnešního státu, do poloviny osmnáctého století i celého Slezska, do konce monarchie včetně Bílska. Vedle známých i méně známých rodů s pozemkovou držbou jsou v knize zahrnuti i příslušníci šlechtických rodin, kteří zastávali v českých zemích nejrůznější úřady v politické, finanční či soudní správě, dokonce i mnozí důstojníci. Také jsou, i když ne v úplnosti, zachyceni významní rodáci, přestože jejich působení bylo spjato s jinými zeměmi. Vedle rodů a osob žijících prokazatelně ve šlechtickém stavu encyklopedie zahrnuje i případy rodin, které šlechtické predikáty zjevně užívaly, ale není zřejmé, kdy a za jakých okolností jich nabyly. Bez povšimnutí nezůstali ani ti, kteří šlechtických predikátů užívali neoprávněně, a tyto jim byly soudně odejmuty. Kniha má sloužit nejen zájemcům o generalogii, ale i zájemcům a odborníkům z mnoha dalších oborů, kteří se s problematikou šlechtickcýh rodů setkávají. Snadné orientaci napomáhá rejstřík, který je otištěn ve druhém díle, stejně jako soupis literatury, uvádí autor k téhle knize ...
... Kniha-encyklopedie "Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti - II.díl" měla vyjít v nakladatelství Argo v roce 2009. Tuhle knihu neznám a nevím zda vůbec vyšla ...
... V prvním díle encyklopedie jsou, respektive i ve druhém díle by měly být, hlavním zdrojem informací tituláře, úřední schematismy, soupisy statků, adresáře, historické topografie, dobové soupisy šlechtických rodů, generalogické almanachy a další generalogická literatura. Jména rodů jsou uváděna v české podobě, tak jak tomu bylo zvykem v českých titulářích osmnáctého století i schematismech a adresářích konce devatenáctého století, i když toto rozhodnutí přináší některé obtíže. Avšak volba české či německé formy jména v sobě nese hodnotící kritérium nacionality, která je mnohdy těžko řešitelným problémem u jednotlivců a je zcela nemožná u celých rodů. Křestní jména byla zvolena podle toho, jak bývala uváděna v užitých podkladech, a v žádném případě nezrcadlí národnostní uvědomění svých nositelů, uvádí autor k téhle knize ...
... Ale k našemu dnešnímu příběhu shora uvedené již stačí. V době kdy, na shora uvedeném obrázku uvedená, kniha vyšla připravovala si doma moje žena podklady k rozhovoru s autorem doktorem Petrem Maškem ...
... A právě v téhle době, jen o něco dříve, vyšel v bulvárním deníku Blesk krátký článek, ve kterém se čtenáři dozvěděli, mimo jiné, že šlechtické tituly byly v Československu zrušeny v roce 1918 a dále se čtenáři v článku mohli poučit, kdo to byl baron, hrabě a tak dále a tak podobně. Zkrátka a dobře čtenáři si mohli četbou tohohle článku rozšířit své vědomosti. U nás doma je to tak, že když se různé noviny a časopisy, které nestačíme ani pořádně přečíst, nahromadí, tak je žena vezme a vyhodí. Tenhle způsob mě dost irituje a většinou říkám: "Tam byl článek či něco jiného, co jsem si chtěl ještě přečíst"! Já to dělávám zcela opačně. Všechny noviny a časopisy, dříve než je vyhodím, prolistuji a co si myslím, že bych si chtěl ještě přečíst, tak vystřihnu a dám do krabice, k tomuhle účelu uložené v předsíni ve skříni. Většinou tohle již ani nečtu, ale vím, že mám doma něco, co se může ještě někdy hodit. Článek jsem tehdy z bulvárního deníku Blesku vystřihl a nepřečtený uložil: "Může se někdy ještě hodit," říkám si. A skutečně! Když si shora uvedené podklady k rozhovoru s autorem shora uvedených knih žena doma připravovala, tak jsem si na článek uložený v krabici vzpomněl: "Ať se žena poučí, právě nyní se článek z bulvárního deníku Blesku hodí," říkám si v duchu, předávaje jí jej jako jeden z podkladů k její práci. Naštěstí tenhle "podklad" žena nepoužila, pouze jej ukázala autorovi shora uvedených knih. Doktor Petr Mašek si článek přečetl a uvedl k němu asi tohle: "Jediné, co je v článku správně je, že šlechtické tituly byly v Československu v roce 1918 zrušeny. Jinak jsou v článku nesmysly!" ...
... A poučení? ...
... Nevěřte všemu, co se někde píše a říká! ...
... Zejména v bulvárních novinách, v bulvárních časopisech ...
... A v bulvárních pořadech v televizi či co já vím, kde ještě ...
... Příběh starý asi dva či tři roky - začátek ...
... Večer, po divadelním představení jsme šli ještě do restaurace, mohlo být tak po desáté hodině. Kdo chtěl mohl si dát ještě i takhle pozdě večeři. Něco jsme si objednali k jídlu a k jídlu i potom jsem pil již jen svůj oblíbený nápoj. Naše stolní společnost nebyla početná. Češi a Ital. Účet v restauraci byl společný, s tím že si potom každý sám svou útratu zaplatí. Takhle to bylo smluveno. Měl jsem po večeři velikou chuť na cigaretu, tak jako vždycky. A protože mi cigarety došly objednal jsem si krabičku: "Hele, snad nás tady nebudeš podkuřovat!" bylo mi řečeno "kategoricky". Ve stolní společnosti byli totiž samí nekuřáci. Musel jsem tedy vydržet bez cigarety, ale nakonec jsem si šel přece jen ven zapálit. Už se to bez cigarety vydržet nedalo. A když jsem se vrátil, zvedala se stolní společnost právě k odchodu. Zavírali už restauraci a bylo zaplaceno: "Domenico zaplatil za všechny," řekla mi žena: "Byli jsme jeho hosty," dozvěděl jsem se ještě od zbytku stolní společnosti. Vyšli jsme z restaurace společně ven a před restaurací jsme se loučili. A najednou koukám, Domenico někam maže a už je někde uprostřed náměstí. "Asi maže do hotelu, co já vím," říkám si v duchu, koukaje za ním. "Kam jde?" ptám se kamaráda zvědavě. "Nevím," odpovídá mi. "Domenico!" volá na něho kamarád. "Vrať se!" naznačuje mu rukama. "Ty tady máš někde zamluvené ubytování či co?" ptá se ho, když se Domenico vrací. "Nemám!" odpovídá Domenico. "Tak co blbneš, co budeš teď tady v noci někde shánět?" říká mu. Ale to už "zasahuje" kamarádova žena. Ano, ona žena co mi "bránila" v kouření u stolu v restauraci snad nejvíce, řečeno přece jen s mírnou nadsázkou. "Domenico, koukej nasedat a jedeme!" říká Domenicovi rozhodně. " Pojedeš k nám a budeš spát u nás!" ...
... Domenico se zřejmě domníval, že zbytek noci v tomhle městě ještě někde prohýří. A ráno se ukáže, jak to bude dále ... Ano, i ráno může být moudřejšího večera! ...
... Domenico, celým jménem: hrabě Domenico Achille Carmine Elia Martucci Marino della Torre se narodil v roce 1976 v Neapoli a svou rodinou byl vychováván ve velmi přísném duchu, typickém pro člena jednoho z nejstarších šlechtických rodů v Itálii ...
... Přesto zůstal Domenico svobodný srdcem i duší. V jedenácti letech začal hrát na piáno, skládat písničky a zpívat. Jeho velikým koníčkem byla historie a s historií spojené cestování. Postupně navštěvoval různé země a kultury, avšak nejvíce ho uchvátila Česká republika ...
... A především Praha, kterou si okamžitě zamiloval a zůstal zde dodnes ...
... Původně začínal v nočním podniku v Brně jako pianista, pokud jsem dobře rozuměl, za pět set korun odměny na hodinu, a teprve pak přesídlil do Olomouce ...
... Domenico nemá rád, když mu v noci proniká do místnosti světlo ...
... "A v Olomouci tomuhle takhle bylo, světlo do místnosti pronikalo," řekl. "Vyřešil jsem si to tak, že jsem si v pokoji postavil stan." ...
... Příběh starý asi dva či tři roky - konec ...
... Článek z bulvárního časopisu Pestrý svět číslo 21 ze dne 26. května 2011: "Nový milenec Ivety Bartošové. Milionář nebo podvodník? Co je ve skutečnosti zač nová láska Ivety Bartošové (45) Domenico Martucci (34)? Známe pravdu!" - začátek opisu ...
... Zpěvákově klanu patří půlka oblíbené italské turistické destinace Gargano ...
... Když jsme minulý týden jako první informovali o novém amantovi Ivety Bartošové, zdvihla se celá tsunami otázek. Je to opravdu hrabě, či zkrachovalec, který se romancí s naivní hvězdičkou snaží dobýt titulní strany, ptali jste se. Vypátrali jsme, jak se věci mají. Ital, jenž s Ivetou randí necelé dva měsíce, nepůsobí zrovna nejdůvěrychodněji. Pěvec s image sňatkového podvodníka vystupuje na "béčkových" akcích, slávu získal v reality show. Může tomuto podivínovi kolovat žilami modrá krev? Ano, může! ...
... "Italská rodina ho zavrhla," je nadpis další části článku ...
... Celé jméno urostlého jižana zní Domenico Achille Carmine Elia Martucci Marino della Torre. "Pochází z jednoho z nejstarších šlechtických rodů. Patří jim půlka poloostrova Gargana, vlastní i olivové plantáže, vyrábí olej." objasnila nám Martucciho manažerka. To jsme si potvrdili i na internetu. Většina rodinných nemovitostí ale nepřipomíná honosné zámky, spíš zchátralé pastoušky! I na to má manažerka odpověď: "Chtějí zachovat historickou hodnotu, a tak zvenčí některé budovy vypadají zanedbaně." Jak se italský hrabě dostal do Čech? Od malička tíhl k muzice. Rodina ho ale vychovávala přísně, Jako budoucího správce panství. "Je to jejich jediný dědic, má po otci přebrat veškeré záležitosti," vylíčil nám zdroj z okruhu Domenicových blízských, "mladý pán" se zasekl, a řekl, že ne. A tak musel z Itálie pryč. Rodiče mu nedali ani korunu, začínal v Olomouci úplně od nuly. Prošel si peklem." ...
... "Romantika jako z telenovely," je nadpis další části článku ...
... Před několika dny se karta obrátila. Domenicův otec zavítal do Čech zjistit, jak se synovi vede. A usmířili se! Setkal se i s Bartošovou. Co na budoucí snachu říká? Čtěte v příštím Pestrém světě! ...
... Článek z bulvárního časopisu Pestrý svět číslo 21 ze dne 26. května 2011: "Nový milenec Ivety Bartošové. Milionář nebo podvodník? Co je ve skutečnosti zač nová láska Ivety Bartošové (45) Domenico Martucci (34)? Známe pravdu!" - konec opisu ...
... Domenico Martucci della Torre ...
... Po třech letech v Praze se dostal do podvědomí šoubysnysu díky soutěži X-faktor, kde se probojoval do semifinále ...
... V roce 2009 se zúčastnil prestižního festivalu "Slavjanskij bazar", který se konal v Bělorusku, a na kterém zazpíval písničky v ruském jazyce v doprovodu Ruské národní filharmonie a sklidil velký úspěch. Na dva milióny diváků sledovalo jeho vystoupení a následně jeho píseň "Moje láska", kterou zpíval v ruském jazyce, byla vysílána ve všech rádiích v Bělorusku, Rusku a na Ukrajině. Téměř přes noc se tam stala hitem ...
... Později byla upravena do slovenštiny a nazpívána v duetu s Michaelou Noskovou. Po tomhle úspěchu natočil k téhle písničce videoklip na Kampě v Praze ...
... Další jeho aktivity začaly v soutěži Princes of World a Miss Princes pro Českou republiku, kde usedl několikrát v porotě ...
... Navázal spolupráci s italským zpěvákem a hudebním skladatelem Erosem Ramazzottim a organizoval každý rok hudební festival v Itálii ...
... Má rád děti a pořádá pro ně charitativní akce pro dětské domovy. Vystupuje na stejném pódiu s umělci jako jsou například ...
... Belgicko-italská zpěvačka Lara Fabian ...
... Felix Slováček ...
... Leona Machálková ...
... Martin Chodúr ...
... Nyní se připravuje na spolupráci se zpěvačkou Ivetou Bartošovou ...
... "Plánují duet," říká manažér zpěvačky Richard Dušák ...
... Myslím, že se bulvární časopis Pestrý svět bude dobře prodávat! ...
... A čtenáři a posluchači bulváru se mají zcela jistě na co těšit! ...
... Musíme vyčkat! ...
... Jak se love story dále vyvine! ...
... Myslím, že nás love story zavede nejen do Itálie ...
... Ale i do Trojanovic! ...
... Jedné z bran do Beskyd ...
... Poloostrov Gargano ...
... Je ona "ostruha nad podpadkem" Apeninského poloostrova ...
... Nachází se v kraji (regionu) Puglia (PG) ...
... V provinci Foggia (FG). Další provincie kraje (regionu) Puglia (Apulie) jsou: Barletta-Adria-Trani (BT), Bari (BA), Taranto (TA), Brindisi (BR) a Lecce (LE) ...
... Puglia je italský název provincie, ale provincie Puglia je známá i pod názvem Apulie. Jejím hlavním městem je Bari ...
... Ke kraji (regionu) Puglia patří i ostrůvky Tremiti ...
... Poloostrov Gargano zaujímá rozlohu dva tisíce kilometrů čtverečních ...
... Jeho povrch je tvořen převážně vrchovinou Promontorio del Gargano ...
... Hory jakoby vystupují přímo z moře a dávají tak Garganu nezaměnitelný ráz. Místní hornatá krajina kontrastuje s lesnatým vnitrozemím a členitým pobřežím, tvořeným místy strmými skalami, jeskynními systémy a plážemi ...
... Pobřeží je poseté jak malými rybářskými vesnicemi ...
... Tak i stále populárnějšími rekreačními středisky ...
... Official certificate: Aerostat Club Praha, ČSA Praha ...
... Hrabě Pavel z Výslunní ...
... Shora uvedené aviatické jméno mi bylo přiděleno z moci "úřední". Je pravda, že jsem mohl protestovat, ale neprotestoval jsem. Aviatické jméno hrabě Pavel z Výslunní se mi hned zalíbilo ...
... Tohle tedy pro vysvětlení ...
... Finito ...
TOPlist
 


Komentáře

1 vasilis vasilis | Web | 20. června 2015 v 3:56 | Reagovat

půjčky zaručené peníze podvod :-!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Motto: Když jsme se vyhrnuli ze školy, tak jsme moc křičeli a moc jsme utíkali, jenom Páta Karel kráčel k domovu slušně, jelikož je pitomec. Potom jsme stáli před bijákem a čekali, až příjdou lidi, a šel taky pan Lokvenc s manželkou a Bejval přistoupil k němu, dal slušné pozdravení a ptal se: "Prosím Vás pane Lokvenc, vysvobodil ten herec milovanou bytost ze spárů lupičů?" ale pan Lokvenc se příšerně zachechtal a neřekl nám nic!
Věci vlastní jsou ty, na které můžeme mít svým rozhodnutím, vůlí a svým jednánín vliv. Jsou však věci, které změnit nemůžeme. Nemůžeme změnit, zda bude zítra pršet nebo ne. To je věc cizí. Jsou na nás nezávislé i takové věci, jako je povaha druhého člověka. Rozhodnutí změnit něco na sobě je realizovatelné, rozhodnutí změnit něco u druhého lze uskutečnit u dětí, které vychováváme. Potvrdilo se nám, že jakou má kdo povahu v třetí až páté třídě základní školy, takovou povahu má i v dospělosti!
Strýček Jaroslaw je bratr naší matky Šárky, středoškolský profesor, rád si hraje se slovy, kterým podkládá jiný, matoucí, obrazný až provokativní význam. S vážnou tváří si vymýšlí nebo upravuje různé příběhy, které vypravuje tak přesvědčivě, že mu naše matka a tetičky - jeho sestry Dana a Jitka - někdy neuvěří a když potom praskne, že to je pravda, volají pohoršeně: "Ale Járo!". Strýček Jaroslaw je vdovec a z manželství má dvě, dnes již dospělé, děti. Žije s přítelkyní na venkově nedaleko Vídně. Mezi jeho záliby patří i péče o dům a obytnou část zahrady.
... Strýček Jaroslaw má rád Itálii a Středozemní moře. Tam jezdí nejraději ...
... Lze ho spatřit i v České republice ...
... Zejména na Moravě, ve Slezsku ...
... A v Praze ...
... Od 1. ledna 2012 jsou komentáře moderované ...
... Jediným důvodem opatření je vyloučit komentáře s obsahem obchodního charakteru ...
16. září 2009
Jaroslav a Šárka
Počítadlo od 3.3.2010