Diktátor

11. dubna 2011 v 17:40 | P. G. Bottini |  04/2011
... Po hrůzné poslední noci bylo slyšet ráno 5. května 1821 říkat Napoleonova poslední, v horečce mumlavá slova: "France - Tête d´armée!" ...
... Mlha, mraky, a déšt se honily kolem Longwood House na ostrově Svaté Heleny ...
... Domu Napoleona Bonaparta a Arnott se jako o pohřbu snažil společně s Antommarchim v posledních hodinách života umírajícího císaře zviklat přicházející smrt přikládáním obkladů z těsta a hořčičných náplastí na chodidla nemocného. Těsně po páté hodině se zvedl vyjící a bouřlivý jihovýchodní pasát, který vyrval z kořenů dva stromky jež Napoleon sám před svým domem zasadil ...
... Se spadlou spodní čelistí, otevřenýma očima, upřeně, jako v hlubokém zamyšlení směřujícímu k nebi, ležel bez hnutí, jenom ještě úplně ploše dýchaje, naznak na lůžku ...
... Jedenáct minut před šestou hodinou večer ho smrt vysvobodila z jeho utrpení ...
... Na shora uvedený informační zdroj-noviny z pátku 8. dubna 2011 se odvolávám a v plném rozsahu odkazuji vzhledem ke skutečnosti, že se obsahem novin nehodlám ve svém článku zabývat ...
... Je pravda, že mě uvedená politická strana (na shora uvedeném obrázku) nezklamala. Nevolil jsem ji ...
... Je pravda, že muž na shora uvedeném obrázku má moje sympatie. Má pěknou zálibu! ...
... "Pan ministr jede kamsi služebně? Inu, proč ne!" říkám si. Rovněž i tohle je pěkné! ...
JUDr. Vít Bárta
(5. prosince 1973)
... Podnikatel a politik, poslanec Parlamentu České republiky za hlavní město Praha a nestraník zvolený za politickou stranu Věci veřejné, které byl v průběhu voleb v roce 2010 volebním manažerem. V období od 13. července 2010 a zatím dosud ministr dopravy České republiky. Manželka: Kateřina (2010), rozená Klasnová, ThDr. (1977), novinářka a politička. Otec: Ivo Bárta, docent, RNDr., CSc. Matka: Jiřina Bártová, MUDr., CSc. Sourozenci: Matěj Bárta, JUDr. Sourozenci-bratři Vít a Matěj jsou pravnuky lékaře-internisty MUDr. Jana Semeráda (1866-1926), který je jedním z významnějších českých lékařů počátku minulého století. Studium: Po střední škole studium lékařství, ale studium nedokončil. Vystudoval Policejní akademii České republiky v Praze (v současné době zde přednáší předmět komerční bezpečnost), ale doktorát získal na Akademii policajného zboru v Bratislavě. Již během studií začal podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná ...
... V roce 1998 zakládá společně se svým bratrem JUDr. Matějem Bártou ...
... Bezpečnostní agenturu ABL ...
... Zkratka ABL prý znamená Agentura bílého lva ...
... Nevím zda je název agentury zvolen podle, na shora uvedeném obrázku, nejvyššího řádu České republiky - Řádu Bílého lva. Vyloučit tohle zatím nelze! ...
... Na straně 2 A ( shora uvedeného informačního zdroje), v článku Ondřeje Šťastného s názvem VV se rozpadají, Bárta už neručí za své poslance mne zaujal, číslicí označený, třetí odstavec ...
... Opis třetího odstavce článku - začátek ...
... 3. Bárta se stahuje do pozadí, "očištěná" vláda pokračuje. Ve hře jsou i divočejší varianty. Například možnost, že Bárta "sebekriticky" odejde do ústraní, odkud bude dál ovlivňovat dění, ale navenek přenechá své "dítě" VV jiným. To se však u muže, jehož životním vzorem je francouzský císař Napoleon, nedá příliš čekat ...
... Opis třetího odstavce článku - konec ...
... "Jehož životním vzorem je francouzský císař Napoleon," četl jsem v novinách v pátek osmého! Ano, moje vyprávění nebude o JUDr. Vítovi Bártovi, nýbrž o jeho životním vzoru Napoleonovi Bonapartovi ...
... Z toho, co Napoleon skutečně učinil, vytrvá to,
co učinil právem,
co příroda stvrdí svými zákony.
Co v něm bylo opravdového: to, a nic víc,
bude mít trvání.
Vše ostatní byl prach a dým ...
... Thomas Carlyle, skotský spisovatel a historik ...
... Hrdinové a ctění hrdinů v dějinách, 1841 ...
... Legendu, podle níž byla Napoleonovým cílem svoboda lidu, v jejímž uskutečnění mu údajně bránili jenom nepřátelé v čele s Velkou Britániií a Španělskem - stvořil on sám v letech svého vyhnanství ostrově Svatá Helena. Protože ji Napoleon III. později ještě rozvedl a romanticky přizpůsobil, je její vliv v některých kruzích a literárních dílech patrný dodnes. Teprve snad až v druhé polovině minulého století byl, především ve Francii, nastíněn realističtější a diferencovanější Napoleonův obraz, který nám umožňuje rozeznat v jeho skutcích sílu ničivou i budující a jeho roli spolutvůrce moderních dějin staví do správného světla ......
... Napoleon III. jinak rovněž známý jako Charles Louis Napoleon Bonaparte ...
(20.4.1808 - 9.1.1873)
... První prezident Francie, který se později prohlásil za francouzského císaře. Jeho vláda byla svržena poté, co byl zajat v prusko-francouzské válce. Syn krále Ludvíka Bonaparta a královny Hortensie de Beauharnaias ...
... Oba rodiče Napoleona III. byli monarchové Holandského království ...
... Ostrov Svatá Helena ...
... Zámořské území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ...
... Leží v Atlantském oceánu ...
... Mezi Angolou v Africe a Brazílií v Jižní Americe. Ostrov má rozlohu sto dvacet dva kilometrů čtvrerečních, mírné podnebí a žije zde asi šest a půl tisíce obyvatel ...
... Po porážce v bitvě u Waterloo byl na ostrově Svaté Heleny ...
... Napoleon Bonaparte Brity v roce 1815 internován ...
... Volnost, rovnost, bratrství ...
... Napoleon jako průkopník devatenáctého století geniálně sloučil myšlenky osvícenství a Francouzské revoluce s absolutistickou vůlí vladaře ...
... Vrchol kopce Žuráně, odkud řídil Napoleon Bonaparte bitvu tří císařů ...
... Bitvu u Slavkova (bitva se sice nazývá podle města Slavkova u Brna, ale bojiště se nachází jinde) považoval Napoleon Bonaparte za svůj největší úspěch na bitevním poli ...
... Ve své bezbřehé touze po moci vyvolal rozvrat ancien régime, při němž došlo k uvolnění obrovských politických a hospodářských sil a který zasáhl i odlehlé části Evropy. Daleko za hranice bourbonského mocenské oblasti Ludvíka XIV., francouzského krále ...
... Francouzský král Ludvík XIV., řečený král slunce (le roi du soeil) ...
... Do dnešních dnů se uchovaly v oblasti výkonu soudní moci a v mnoha správních oborech ve Francii známky jeho pořádkumilovného a pokrokového ducha a také v Itálii a v Německu, kde napomohl modernímu pojetí státu a národnímu cítění prolomit feudální právo a roztříštěnost maličkých státečků, spustil Napoleon proces vývoje k právnímu a národnímu státu. Nesmí nás tedy udivovat, že básnický obraz Napoleona měl v devatenáctém a částečně ještě i ve dvacátém století dvě tváře, podle toho, kým byl vytvořen: tvář brutálního tyrana, mocí posedlého velikášského šílence a šarlatána na jedné straně a onoho oslavovaného dovršitele revoluce, přemožitele národů a nadčlověka na straně druhé. Jako vojevůdce byl Napoleon jenohlasně obdivován a zbožňován svými vojáky a zhusta napodobován svými protivníky. Jeho pohádkový vzestup od korzického rebela k císaři Francouzů a k vládci evropského kontinentu z něho v očích světa udělal jedinečnou osobnost světové historie, která se v podstatě vymyká každému pokusu o racionální uchopení a jíž bezpochyby náleží přívlastek "Veliký", jak to kdysi výstižně popsal Jacob Burchardt: "Dějiny to občas milují, zhustit se náhle v jediném člověku, kterého potom poslouchá svět. Velcí jedince jsou koincidencí obecného a zvláštního, setrvání i pohybu v jedné jediné osobnosti. Shrnují v sobě státy, náboženství, kultury i krize." ...
... Ačkoli Napoleon neměl nadání okouzlovat davy politickými projevy nebo mocí svého hlasu získávat pro sebe a pro své dalekosáhlé záměry, byl si plně vědom významu cílevědomého působení na masy a také instinktivně cítil, jakým způsobem by je mohl pro sebe a pro své závratné plány do budoucna nejlépe získat a nadchnout ...
... Napoleonova povaha, v níž se pojily démonické vášně s chladně vypočítavým, břitkým intelektem, jeho žhnoucí ctižádost, nezviklaná sebedůvěra, bezpečný náměsíční instink, nepoddajná vůle a téměř nekonečné pracovní nasazení byly v jeho velkých biografiích vyzdvihovány stejně důrazně jako historické pozadí, na němž se odehrávala jeho kariéra podobná letu komety i jeho pád ...
... Ovšem zatímco se téměř všichni dřívější historikové, kteří se pokusili popsat Napoleonovu povahu, sice shodovali na nápadné polaritě jeho charakteru, nepokusili se téměř vůbec vážněji zamyslet nad jejími příčinami. Aby bylo možno Napoleonovu povahu lépe pochopit, bylo nezbytné podrobit objektivnímu lékařskému rozboru údaje o jeho mládí. Podobná životopisná anamnéza nám ale také umožňuje vysvětlit pomocí dosud buď téměř nebo úplně přehlížených medicínských zvláštností nebo příhod různé vojenské či osobní krize jeho života, nad nimiž historikové žasli. Neboť ...
... Nebyl to Wellington, kdo porazil Napoleona u Waterloo! ...
... Nabízí-li Napoleonův lékařský životopis mnoho překvapujícího už z let, kdy byl vojevůdcem, státníkem a francouzským císařem, pak nejotřesnější je obraz vyhnance odsouzeného k životu v dlouhé, ubíjející agónii na ostrově Svaté Heleny. Ponížení, zakoušené na tomto osamělém skalnatém ostrově přispělo pravděpodobně nemálo k utrpení, které ho nakonec dovedlo ke strastiplné smrti a které je ostatně stále ještě nesprávně interpretováno dokonce i v nejnověji zveřejněných lékařských statích ...
... Souborné vylíčení Napoleonova života a smrti z lékařského hlediska by mělo posloužit k ucelenému obrazu této historicky tak významné osobnosti ...
... Co nejrychleji získat peníze, moc a slávu. O nic jiného mu nešlo! ...
... Evropa v roce 1815 ...
... "A nyní zpráva zejména pro rodiče: Nestrašte, prosím, děti důchodovou reformou a dopřejte jim klidné a šťastné dětství!" ...
... No, až takhle zlé tohle jistě nebude. Snad se demokracie alespoň ještě minimálně padesát let v Evropě udrží (doufejme)! ...
... A jak se sem obrázek shora uvedené rodiny dostal, kdo jej sem podstrčil? ...
... "O peníze, moc a slávu, šlo Napoleonovi až na prvním místě!" ...
... Je dobré naučit se, shora uvedenou, větu nazpaměť ...
... A pak hlavně pozor na dravce a jiné zloduchy! ...
... Ať vám neskočí třeba na monitor počítače či televizní obrazovku. Či co já vím kam ještě by vám mohli či nemohli skočit! ...
... "Tohle není diktát, tohle je doporučení!" ...
... Motorest Rohlenka ...
... Motorest Rohlenka je tu jen pro lepší orientaci, kde se vrchol kopce Žuráně nachází ...
... Exit 203 Brno - východ D jedničky ...
... Třeba na Žuráni potkáte ...?
... Co já vím koho! ...
... Z Rohlenky je na kopec Žuráň kousek ...
... Takhle vypadá kopec Žuráň v noci ...
... A takhle vypadá kopec Žuráň ve dne ...
... A po bitvě, v šest večer, u Napoleona! ...
... Sloup v Paříži, vztyčený Napoleonem na počest vítězství v bitvě u Slavkova ...
... A Scandal in Bohemia! ...
... Yes or no? ...
... 221b Baker Street London NW1 6XE England ...
... Pokračování ...
TOPlist
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Motto: Když jsme se vyhrnuli ze školy, tak jsme moc křičeli a moc jsme utíkali, jenom Páta Karel kráčel k domovu slušně, jelikož je pitomec. Potom jsme stáli před bijákem a čekali, až příjdou lidi, a šel taky pan Lokvenc s manželkou a Bejval přistoupil k němu, dal slušné pozdravení a ptal se: "Prosím Vás pane Lokvenc, vysvobodil ten herec milovanou bytost ze spárů lupičů?" ale pan Lokvenc se příšerně zachechtal a neřekl nám nic!
Věci vlastní jsou ty, na které můžeme mít svým rozhodnutím, vůlí a svým jednánín vliv. Jsou však věci, které změnit nemůžeme. Nemůžeme změnit, zda bude zítra pršet nebo ne. To je věc cizí. Jsou na nás nezávislé i takové věci, jako je povaha druhého člověka. Rozhodnutí změnit něco na sobě je realizovatelné, rozhodnutí změnit něco u druhého lze uskutečnit u dětí, které vychováváme. Potvrdilo se nám, že jakou má kdo povahu v třetí až páté třídě základní školy, takovou povahu má i v dospělosti!
Strýček Jaroslaw je bratr naší matky Šárky, středoškolský profesor, rád si hraje se slovy, kterým podkládá jiný, matoucí, obrazný až provokativní význam. S vážnou tváří si vymýšlí nebo upravuje různé příběhy, které vypravuje tak přesvědčivě, že mu naše matka a tetičky - jeho sestry Dana a Jitka - někdy neuvěří a když potom praskne, že to je pravda, volají pohoršeně: "Ale Járo!". Strýček Jaroslaw je vdovec a z manželství má dvě, dnes již dospělé, děti. Žije s přítelkyní na venkově nedaleko Vídně. Mezi jeho záliby patří i péče o dům a obytnou část zahrady.
... Strýček Jaroslaw má rád Itálii a Středozemní moře. Tam jezdí nejraději ...
... Lze ho spatřit i v České republice ...
... Zejména na Moravě, ve Slezsku ...
... A v Praze ...
... Od 1. ledna 2012 jsou komentáře moderované ...
... Jediným důvodem opatření je vyloučit komentáře s obsahem obchodního charakteru ...
16. září 2009
Jaroslav a Šárka
Počítadlo od 3.3.2010