První atentát na císaře a krále Františka Josefa I. dne 18. února 1853 ve Vídni

14. února 2011 v 16:04 | Jarda |  02/2011
... První atentát na císaře a krále Františka Josefa I. dne 18. února 1853 ve Vídni ...
... Pro diváky bez věkového omezení ...
... Pro čtenáře od devíti let ...
... Csákvár - Vídeň ...
... Bratři po přistání v Mexiku v roce 1864, jedenáct let po nezdařeném atentátu ...
... V dne 27. února 1853 vydal dvacetiletý rakouský arcivévoda Ferdinand Maxmilián Habsburský a pozdější mexický císař (uprostřed) provolání a výzvu, aby byly konány sbírky, dary a tak dále k postavení chrámu, který by odpovídal svou velikostí významu události zachránění jeho dvaadvacetiletého bratra-císaře a krále Františka Josefa I. (vpravo), na kterého byl dne 18. února 1853 ve Vídni spáchán nezdařený atentát. Mladší bratr mocnáře navrhl, aby byl chrám postaven v gotickém slohu ...
A
... A takhle vznikl známý votivní kostel ve Vídni, podle jehož vzoru byly stavěny později i jiné kostely. Například v Praze ...
a
... Vinohradský kostel svaté Ludmily na náměstí Míru. Novogotická stavba z let 1888 až 1893 ...
... A karlínský kostel Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí. Novorománská stavba z let 1854 až 1863 ...
a
... Kärtnerstrasse ve Vídni - současnost ...
... O atentát na dvaadvacetiletého císaře a krále Františka Josefa I. se pokusil jednadvacetiletý János Libényi, nacionalista maďarské národnosti, svobodný, povoláním krejčí, syn krejčovského mistra z Csákváru, který pracoval ve Vídni ...
... V blízkosti Kärtnerstrasse a paláce arcivévody Albrechta, na cestě k Bastei (baště), kolem půl jedné odpoledne, když mocnář při své pravidelné procházce po Vídni, v doprovodu svého pobočníka-plukovníka Maxmiliana O'Donnella míjel, nedaleko staré Korutanské brány roh zdi ve směru na Basteiweg. Když se mocnář zastavil, aby se podíval přes zeď na dovolence - vojáky, kteří tu byli seřazeni k přehlídce, János Libényi se vyřítil z lavičky, na které seděl, a pravou rukou napadl císaře a krále Františka Josefa I. tak, že mu vrazil zezadu do hlavy kuchyňský nůž, jehož čepel byla dlouhá deset coulů a velmi dobře nabroušená. Nárazem na sponku mocnářovy kravaty či silný límec uniformy se špička nože téměř jeden coul ohnula a kuchyňský nůž sjel, takže mocnář zůstal jen poraněn a pak líčil, že měl pocit, jako by za ním někdo vystřelil z pistole. Vedle něho stojící pobočník, plukovník Maxmilian O'Donnell, tasil okamžitě svoji šavli a vrhl se na atentátníka Jánose Libényiho, který, chtěje šavli obrátit zpět na plukovníka, si pořezal ruku a zranil několik prstů. Ale přesto se plukovníkovi podařilo porazit ho na zem teprve po delším zápase. Zatím přispěchali kolemjdoucí lidé. Prvním byl pan Josef Ettenreich, který pomáhal plukovníkovi i udržet stále se zuřivě bránícího atentátníka a dále nedaleko stojící špeditér a řezník, kteří pomohli atentáníka zneškodnit a zadržet do doby, než přišla patrola. Po několika minutách přispěchal i císařův další bratr, arcivévoda Karel Ludvík. Když policie zatkla a odváděla atentátníka, křičel: "Eljen Kossuth!" ("Ať žije Kossuth!") ...
... První lékařský bulletin byl vydán ve dvě hodiny odpoledne a podepsán dvorním radou Seeburgerem, osobním lékařem císaře a krále Františka Josefa I., a Wattmannem, jeho osobním chirurgem. Shledali, že stav císaře po úrazu není níkterak znepokojující. Zranění a jeho následky bez asepse, penicilínu a antibiotik, probíhalo celkem příznivě. Mocnář přirozeně horečku měl, jak vysokou lékaři nenapsali. Lékařských bulletinů bylo vydáno celkem třicetčtyři ...
... Císař a král František Josef I. v roce atentátu ...
... V posledním lékařském bulletinu ze dne 5. března 1853 byl císař a král František Josef I. prohlášen za zdravého ...
... A panoval dále, až do své smrti dne 21. listopadu 1916 ...
... Pokud by se atentát na císaře a krále Františka Josefa I. zdařil, tak by se jeho jediný syn, korunní princ Rudolf František Karel Josef nenarodil! ...
... Korunnímu princi byly při narození vloženy do kolébky hned tři věci ...
a
... 1. Stal se vrchním velitelem 19. pěšího pluku ...
2. Obdržel vysoké vyznamenání Řád Zlatého rouna ...
3. Vzniklo mu dědické právo na říši obrovskou mocí i rozlohou ...
... I ze shora uvedeného můžeme důvodně usuzovat, že dětství mocnářova syna nestálo patrně za nic ...
... Je to pravda. Usuzujeme správně. Dětství mocnářova syna nestálo za nic (fakticky)! ....
korunn9 princ Rudolf
... Korunní princ Rudolf ...
(21.8.1858 zámek Luxenburg u Vídně - 30.1.1889 lovecký zámeček Mayering u Vídně)
... Mary Vetserová ...
... Za téměř jisté se považuje, že Rudolf v noci z 29. na 30. ledna 1889 zastřelil nejprve, teprve sedmnáctiletou, ještě neplnoletou, Mary Vetserovou, která ho zbožňovala, a potom sám sebe. Pravděpodobně šlo o vraždu a sebevraždu muže, který "z přesycenosti odhodil svůj promarněný život". Protože příštího rána se ani po hlasitém klepání dveře ložnice neotevřely, musely být vylomeny. Naskytl se strašlivý pohled: dívka ležela nahá a zbrocená krví na posteli, tělo císařova syna bylo zhroucené a vedle ležel revolver ...
... Korunní princ Rudolf v roli následníka trůnu usiloval o evropský mír a sblížení národů, což odporovalo smýšlení konzervativních kruhů kolem jeho otce. Miloval Prahu i své temperamentní Maďary ...
... Politický sňatek s belgickou princeznou Stephanií mu příliš štěstí nepřinesl ...
... Rakousko-Uherská monarchie v roce 1911 ...
... Atentát na mladého císaře a krále Františka Josefa I. vzbudil velké pobouření nejen v Rakousko-Uherské monarchii, ale i Evropě. V řadě zemí a mnoha městech byly slouženy děkovné mše za "zázračné" zachránění ...
... Nejslavnější děkovné bohoslužby byly konány ovšem ve Vídni, v chrámu svatého Štěpána ...
... Hned večer po atentátu zde bylo slouženo ...
... Te Deum ...
a
... Pan Josef Ettenreich dostal od císařovny matky medailón s tyrkysem. V medailónu byly zkrvavené mocnářovy vlasy, což považoval za dar nevýslovné ceny ...
Maximilian Karl Lamoral Graf O'Donnell von Tyrconnell
(29.10.1812 - 14.7.1895)
... Rakouský důstojník a potomek vznešené irské dynastie O'Donnell of Tyrconnell ...
Josef Christian Ritter von Ettenreich
(25.8.1800 Wiener Vorstadt - 4.2.1875 Vídeň)
... Vídeňan, který se jaksi k atentátu "připletl". Atentát nejen popsal, ale popis atentátu vydal i jako "monografii" pod názvem Das Attentat auf Se. Majestät Kaiser Joseph I. am 18. Februar 1853 ...
... Několik básníků oslavilo "zázračné" zachránění císaře básněmi s tituly Pod boží ochranou je zbožná statečnost (In Gottes Hut steht frommer Mut) ...
... Osmnáctiletý císař a král František Josef I. v roce 1848, kdy se ujal vlády ...
... Slavnostní ceremoniál se konal v arcibiskupském paláci v Olomouci v neděli 2. prosince 1848 a zúčastnil se ho jen poměrně malý počet hostů ...
a
... Vlakové nádraží v Olomouci ...
a
a
... v devatenáctém století ...
A
... Vlakové nádraží v Olomouci ...
A
... současnost ...
Lajos Kossuth
[19.9.1802 Monok (Maďarsko) - 20.3.1894 Turín (Itálie)]
... Maďarský právník, politik, spisovatel a revolucionář, pocházející ze staré zemanské rodiny, nejvýznamnější představitel Maďarské revoluce a boje za svobodu a nezávislost v letech 1848-1849. Jeho strana, opírající se o nižší šlechtu a inteligenci, získala v roce 1843 naprostou převahu ve směnu: konzervativní směr představovali zejména magnáti a zástupci měst ...
a
... Monok - rodný dům Lajose Kossutha ...
... Revoluční rok 1848 měl v Uhrách bouřlivější průběh než v jiných evropských zemích. Počátkem března požadoval Lajos Kossuth odstranění zvývajících poddanských povinností, zastoupení všech politických a sociálních skupin na směnu a vytvoření autonomní uherské vlády. Dne 15. března došlo v Pešti k povstání. Zvláštnosti uherské revoluce byla skutečnost, že se její vedoucí silou stala střední a nižší šlechta, která převzala program buržoazních přeměn společnosti: proti stáli pouze pozemkoví magnáti. Revoluce proto rychle dosáhla politického vítězství: prosadila poměrně demokratický režim a vyhlásila základní občanské svobody. Osudových chyb se však dopustila v národnostní politice, neboť dlouho odmítala uznat rovnoprávnost všech uherských národů. Učinila tak až 28. července 1849. A tohle byl důvod, že se od ní odvrátili sedmihradští Rumuni ...
... Na straně císařských bojovali i slovenští dobrovolníci, v mylném domnění, že mohou hájit své národní zájmy spojenectvím s Vídní ...
... Revoluci oslabilo také neplnění požadavků vesnické chudiny, která se domáhala parcelace velkostatků ...
... Přes tyhle skutečnosti revoluční domobrana-honvédové (honvedség) dlouho čelila vojenskému náporu, který vedl charvátský bán Josip Jelačič a rakouský maršál Alfred Windischgrätz. Teprve v červnu 1849 přikročila císařská armáda k rozhodující ofenzivě, když byla posílena na téměř sto čtyřicet tisích ruských vojáků (na žádost mladého císaře a krále Františka Josefa I. je vyslal do Uher car Mikuláš I.). Zbytky domobrany-honvédů kapitulovaly 13. srpna v Sedmihradsku. Většině předáků revoluce se podařilo uprchnout ze země (včetně Lajose Kosshutha). Někteří padli v boji a někteří byli popraveni. Účastníky povstání odsuzovaly pak vojenské soudy k dlouholetému vězení ...
Alfred Windischgrätz
(11.5.1787 Brusel - 21.3.1862 Vídeň)
... Český šlechtic a rakouský polní maršál, který stál v čele císařských vojsk během povstání v roce 1848. Vedl si při jeho potlačování velmi tvrdě ...
... V Praze nechal dokonce pět dní město odstřelovat z děl. Nakonec se Praha vzdala a byl v ní vyhlášen stav obležení ...
... Nelítostně postupoval i ve Vídni ...
... Vídeňský režim zrušil nejen revoluční zákony, ale také feudální ústavu. Uhry byly přeměněny v takzvanou korunní zemi rakouského státu. V oboru justice i správy byly zavedeny rakouské zákony, do funkcí županů a podobně dosazeni rakouští uředníci, úřední řečí se stala němčina ...
... Maďarsko má devatenáct žup a stejný statut jako župa má i hlavní město Budapešť ...
a
... Jediným ústupkem byla amnestie, vyhlášená za návštěvy Uher císařem a králem Františkem Josefem I. v roce 1857 ...
... Pasivitu, která poznamenala první léta po porážce, záhy vystřídala nová aktivizace maďarského politického života. Rezistence přitom využívala celkovou situaci říše. Například vojenské úspěchy Rakouska v Itálii v roce 1859. Na masové demonstraci v Pešti 15. března 1860 byl vyhlášen boj proti habsburskému centralismu. Vídeňská vláda sice odpověděla perzekucí (v roce 1861 byl v Uhrách opět vyhlášen stav obležení), nakonec však pod vlivem prohrané války s Pruskem v roce 1866 a pod tlakem vnitropolitických obtíží přistoupila v roce 1867 na takzvané rakousko-uherské vyrovnání ...
... Mocnářství se rozdělilo na dvě autonomní části. Rakousko a Uhersko, z nichž každá měla vlastní sněm i vládu. Společná zůstala pouze zahraniční politika, vojenství a finance. Rakouský císař František Josef I. byl korunován na uherského krále. Do Uherska byly kromě vlastních Uher, včetně Slovenska začleněny dosavadní korunní země Sedmihradsko, Charvátsko, včetně Slavonska a Vojvodina, včetně Temešského banátu. Vyrovnání bylo dohodou rakouských vládnoucích vrstev s maďarskými nacionalisty o rozdělení sfér na úkor ostatních národů monarchie ...
... A v Maďarsku mohli začít uvažovat o stavbě parlamentu ...
... Budapešť ...
... V roce 1849 byly tři samostatné části [rovinatá Pešt na levém břehu Dunaje a kopcovitá Buda (Budín) a historická Óbuda (Starý Budín) na pravém břehu Dunaje] spojeny řetězovým mostem ...
... Dějiny samotné Budapešti začínají až v roce 1873 (sloučením tří shora uvedených samostatných částí), ale historie města je samozřejmě podstatně starší. Zpočátku se souměstí nazývalo Pest-Buda ...
a
... V roce 1896 zahájila v Budapešti provoz (jako šestá na světě) podzemní dráha ...
... Metro v Budapešti je páteřní sítí celé městské hromadné dopravy ...
... Má tři linky: žlutou linku M1, která je nejstarší, nazývá se Földalatti Vasút (podzemní dráha) a je k ní snadný přístup, protože není hluboko v podzemí. Je hned pod povrchem vozovky. A červenou linku M2 a modrou linku M3, které se nazývají Metró (metro) ...
... Monok - Turín ...
... Vyšetřování ukázalo, že János Libényi sloužil v letech 1848-1849 v revoluční uherské armádě. U soudu přiznal, že jeho důvody k atentátu byly politické, že se jako maďarský vlastenec mstil za prohranou revoluci. Soud z něho však nedokázal dostat jména spoluviníků, protože zřejmě žádné neměl. Bylo sice odhaleno několik "údajných spiklenců", žádnému z nich však nebyla přímá účast na atentátu prokázána ...
a
... Mocnář při soudu s atentátníkem povýšil plukovníka Maxmiliana O´Donnella a vídeňana Josefa Ettenreicha do šlechtického stavu ...
János Libényi
[8.12. 1831 Csákvár (Maďarsko) - 26.2.1853 Vídeň (poprava oběšením)]
... Krejčí a maďarský nacionalista ...
a
... János Libényi byl bez milosti odsouzen k smrti oběšením a poprava byla vykonána na Semmeringu ve Vídni. Svého činu prý hrozně litoval (tvrdí autor shora uvedené "monografie"), stále plakal a cestou na popraviště se modlil za císaře a krále Františka Josefa I ...
... Jeho matka však dostala - a to bylo pro mocnáře charakteristické - skromnou penzi ...
... V den popravy byla velká nepohoda, vítr a déšť ...
a
... Poprava byla veřejná, přes nepohodu se dostavila spousta lidí, zejména žen ...
... Během popravy zvonil umíráček. Tělo viselo až do večera na šibenici a pak bylo katem sňato a pohřbeno do jámy třicet kroků od šibenice ...
... Csákvár - Esterhazyho palác ...
a
a
... Coul (palec, inch) = 2,54 cm (od 1. července 1959 byl určen takhle) ...
... Znak Rakouska ...
... Vlajka Rakouska ...
... Znak Uherska ...
a
... Vlajka Uherska ...
... Znak Rakousko-Uherské habsburské monarchie ...
... Vlajka Rakousko-Uherské habsburské monarchie ...
a
... Obchodní vlajka Rakousko-Uherské habsburské monarchie ...
... Válečná vlajka Rakousko-Uherské habsburské monarchie ...
... Státní symboly Rakouska - současnost ...
... Státní znak Rakouska ...
... V roce 1945 se osvobozené Rakouska vrátilo ke znaku Rakouské první republiky užívaného v letech 1919-1934, ale s malou změnou: na nohy orlice byl přidán roztržený stříbrný řetěz, jako připomínka osvobození země od nacismu ...
... Národní vlajka Rakouska ...
... V roce 1786 se stala červeno-bílo-červená vlajka vojenskou, státní a do roku 1869 obchodí vlajkou Rakouska, kdy byla ještě doplněná štítem s korunou. V Rakousko-Uherské habsburské monarchii byla pak rakouskou národní vlajkou a od roku 1918 je národní vlajkou Rakouska ...
... Národní vlajka, doplněná státním znakem ...
... Je státní vlajkou Rakouska ...
... Ende ...
TOPlist
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Motto: Když jsme se vyhrnuli ze školy, tak jsme moc křičeli a moc jsme utíkali, jenom Páta Karel kráčel k domovu slušně, jelikož je pitomec. Potom jsme stáli před bijákem a čekali, až příjdou lidi, a šel taky pan Lokvenc s manželkou a Bejval přistoupil k němu, dal slušné pozdravení a ptal se: "Prosím Vás pane Lokvenc, vysvobodil ten herec milovanou bytost ze spárů lupičů?" ale pan Lokvenc se příšerně zachechtal a neřekl nám nic!
Věci vlastní jsou ty, na které můžeme mít svým rozhodnutím, vůlí a svým jednánín vliv. Jsou však věci, které změnit nemůžeme. Nemůžeme změnit, zda bude zítra pršet nebo ne. To je věc cizí. Jsou na nás nezávislé i takové věci, jako je povaha druhého člověka. Rozhodnutí změnit něco na sobě je realizovatelné, rozhodnutí změnit něco u druhého lze uskutečnit u dětí, které vychováváme. Potvrdilo se nám, že jakou má kdo povahu v třetí až páté třídě základní školy, takovou povahu má i v dospělosti!
Strýček Jaroslaw je bratr naší matky Šárky, středoškolský profesor, rád si hraje se slovy, kterým podkládá jiný, matoucí, obrazný až provokativní význam. S vážnou tváří si vymýšlí nebo upravuje různé příběhy, které vypravuje tak přesvědčivě, že mu naše matka a tetičky - jeho sestry Dana a Jitka - někdy neuvěří a když potom praskne, že to je pravda, volají pohoršeně: "Ale Járo!". Strýček Jaroslaw je vdovec a z manželství má dvě, dnes již dospělé, děti. Žije s přítelkyní na venkově nedaleko Vídně. Mezi jeho záliby patří i péče o dům a obytnou část zahrady.
... Strýček Jaroslaw má rád Itálii a Středozemní moře. Tam jezdí nejraději ...
... Lze ho spatřit i v České republice ...
... Zejména na Moravě, ve Slezsku ...
... A v Praze ...
... Od 1. ledna 2012 jsou komentáře moderované ...
... Jediným důvodem opatření je vyloučit komentáře s obsahem obchodního charakteru ...
16. září 2009
Jaroslav a Šárka
Počítadlo od 3.3.2010