Bratr moji babičky Anny, strýc moji maminky Marie a můj prastrýc - vídeňský policejní rada Jaroslaw (geb. Wien 1898)

29. září 2010 v 14:36 | Jurášek Benada |  09/2010
a
www.motorjournal.cz
Praga Mignon Grand
a
Pozor! Nevhodné pro čtenáře do šesti let!
a
Výstavbu téhle budovy jsem měl možnost sledovat od 30. ledna 1981 do 1. dubna 1981 z cely vazební věznice v Brně-Bohunicích, kde jsem byl po celou shora uvedenou dobu tehdy umístěn. 
a
Pozor! Znovu upozorňuji: Nevhodné pro čtenáře do šesti let!
a
Rychle pryč!
a
Práce, tehdy se prováděla betonáž jádra výškové budovy, probíhala ve dne i v noci za silného nočního osvětlení stavby, vzhledem k tomu, že betonování se nedalo přerušit.
a
Poté co jsem byl vyšetřovatelem Městské prokuratury Brno-město, pro okresy ... , který se jmenoval shodou okolností jménem i příjmením jako bratr moji babičky Anny, strýc moji maminky Marie a jejího bratra, mého strýce Jaroslava. Ano, i příjmením se jmenoval jako můj vídeňský prastrýc Jaroslaw.
a
Ano, svému případu jsem dal již tehdy pracovní název podle téhle skutečnosti: "Fantomas".
a
Zkrátka a dobře, když shora uvedený vyšetřovatel za mnou do vazební věznice přišel, aby mne seznámil s výsledky šetření, zrovna jsem se zájmem sledoval výstavbu shora uvedené budovy.
a
S rachotem se otevřely ocelové dveře cely a bachař mne pak kamsi vedl po chodbách věznice k vyšetřovateli Městské prokuratury Brno-město, pro okresy ..., který za mnou do věznice přišel.
a
Vyšetřovatel se, podle mého názoru, domníval, že jsem snad pitomec, který si není vědom skutečnosti, že vyšetřovatel Městské prokuratury Brno-město, pro okresy ... provedl výslechy svědků pouze v můj neprospěch a bez přítomnosti mého právního zástupce. Tedy zcela vědomě protiprávně. Musel si být dobře vědom skutečnosti, že jsem ve vazbě.
a
Já jsem vyšetřovatele v tomhle směru nijak nepodceňoval. Ba právě naopak. Domníval jsem se, že se jedná o inteligentního člověka. Zkrátka a dobře, že si vyšetřovatel Městské prokuratury Brno-město, pro okresy ... musel být dobře vědom, že takhle v trestním řízení postupovat nemůže. Ostatně můj advokát ex offo mi byl přidělen až pět dnů po provedení výslechu svědků. Ačkoliv jsem se se svým přiděleným právním zástupcem-advokátem ex offo z advokátní poradny ve Vyškově v trestním řízení, respektive v odbobí od mého zadržení dne 28. ledna 1981 nikdy nesetkal musel jsem ho zaplatit. Ale musím říci, že tahle skutečnost mi vadila nejméně!
a
A právě o téhle "nespravedlivé" platbě jsem se chtěl především zmínit. O téhle platbě, která mi snad nejméně v trestním řízení vadila. O bratra moji babičky Anny, strýce moji maminky Marie a jejího bratra, mého strýce Jaroslava, mého prastrýce Jaroslawa či o osobu tehdejšího vyšetřovatele prokuratury Brno-město, pro okresy ... se již skutečně nejedná.
a
Moje vzpomínka dnes patří pouze mému dědečkovi, otci mého otce, kterého jsem bohužel neměl možnost nikdy poznat osobně, vzhledem ke skutečnosti, že odjel do Ameriky dříve než jsem se narodil.
a
Bohužel jsem se narodil v Československu, respektive narodil jsem se v Československu v nesprávný čas a možná i na nesprávném místě. Inu tohle je úděl člověka. Tohle člověk ovlivnit nemůže. Přiznám se, že mi ale dědeček chyběl. Ale měl jsem za něho určitou náhradu. Ano měl jsem za svého dědečka určitou kompenzaci. Tou kompenzací byly i knihy pana profesora Vladimíra Vondráčka. Ve svých pamětech zachycuje shora uvedený pan profesor události první poloviny dvacátého století, respektive události od svého narození v roce 1895 až do roku 1945. Tedy do roku, ve kterém dosáhl svých padesáti let. Zde své paměti ukončil. Nemohl by psát, podle svých slov, dále již tak svobodně. Můj dědeček a shora uvedený pan profesor-autor mých oblíbených knížek jsou vrstevníci, s tím že pan profesor Vladimír Vondráček je o tři roky starší než můj dědeček.
a
Z knížky mého oblíbeného autora, respektive z jednoho znaleckého soudního posudku pana profesora Vladimíra Vondráčka, v jeho knize uvedeného. Ačkoliv se příběh odehrává ve třicátých letech minulého století je v mnohém platný a poučný i dnes. Člověk se "nemění". Mění se jen doba, ve které člověk žije. To co se stalo před lety může se klidně přihodit i dnes. Jistě se něco podobného přihodilo již mnohokrát a jistě se něco podobného bude znovu opakovat, respektive může se něco podobného odehrávat dnes a denně.
a
Příběh jsem nazval: "Paní se znaleckým posudkem spokojena nebyla, ale její muž znalecký posudek nakonec uvítal."
a
Z kapitoly číslo tři z knihy, kterou autor knížky nazval "Medicína a právo:
a
V době mezi dvěma válkami, jak jsem řekl, jsem působil jako soudní znalec ve věcech civilních. Nebyl jsem vášnivý posudkář. Někteří kolegové napsali posudků daleko víc, ale zase jiní napsali třeba méně nebo nic. Posudky mne zajímaly, zvláště některé, na něž dosud vzpomínám, a některé z nich uvedu. Všechny posudky jsem si schoval, bylo jich spousta. Když jsem v roce 1962 zanechal ordinace a zmenšil byt, přirozeně jsem většinu posudků a chorobopisů spálil a ponechal si jen některé, které se mi zdály zajímavé. Čtenář by se pobavil, kdybych mohl celý posudek otisknout, to by ale tato knížka nesmírně narostla. Proto uvedu vždy jen krátký úryvek. Jde zejména o posudky z třicátých let, tedy dnes starší čtyřiceti let. Byl jiný životní styl, jiný mrav, jiný způsob vyjadřování, jiná soudní praxe, vůbec jiný život.
knížky tři na sobě
Poznámka: Kniha autora profesora MUDr. Vladimíra Vondráčka, DrSc. "Konec vzpomínání (1938-1945)" vyšla poprvé v roce 1988.
a
www.autohit.cz
Paní XY jela autem Praga Mignon, seděla na zadním sedadle, na hlavě měla plstěný klobouk. Proti jelo nákladní auto, jehož sněhový řetěz se utrhl, rozbil okno v autě a udeřil paní XY do hlavy, na níž byl plstěný klobouk. Střepiny skla ji pořezaly v obličeji.
a
Následky líčí žaloba takto:
Zdroj.
"Úraz měl za následek také nesčetné nervové a srdeční záchvaty, při kterých upadala do bezvědomí, trpěla nesmírnými bolestmi hlavy, úplnou nespavostí, při které se děsila následků úrazu a upadala do nesmírně bolestivých, nervových, duševních záchvatů, které zavinil výše uvedený úraz. Žalující strana při úrazu utrpěla kromě vnějšího poranění silný otřes mozku, ze kterého vyvinula se další choroba a na radu ošetřujících lékařů odebrala se na další léčení mimo Prahu, kde nacházela se od poloviny července 1929. Žalující strana trpěla těžkou neuralgií v oblasti trigeminu, úplnou skleslostí mysli, nespavostí a byla neschopna jakékoliv práce až do listopadu 1929. Po této době se její stav poněkud zlepšil, bolesti v krajině úrazu polevily, avšak trpěla dál nespavostí a bolestmi hlavy. Počátkem února 1930 stav žalující strany se opět zhoršoval rapidně, stala se úplně neschopnou ke vší práci. Trpěla častými bolestmi hlavy, velmi často v zádech a v celém těle. Ve spánku měla časté a děsivé představy o vytrpěném autoneštěstí. Tento stav trval až do počátku měsíce května 1931, kdy nastalo zlepšení až do počátku října 1931. Od té doby stav její se opět zhoršil tak, že jest ke vší práci neschopna, ačkoliv před úrazem řádně vedla domácnost, starala se o svoji pětičlennou rodinu a měla i živý zájem o obchod svého muže. V roce 1931, kromě zmíněného stavu a choroby následkem neuralgie trigeminu, dostala zánět zubů a okostice a ošetřující lékař, aby zabránil hrozícímu nebezpečí otravy, radil žalobkyni, aby si dala veškeré zuby vyjmouti a dáseň léčiti. Žalobkyně zdráhala se tomuto zákroku, a teprve když ošetřující lékař dr. P. jí pohrozil, že může u ní nastati otrava končící smrtí, přivolila k vyjmutí zubů a i k nahrazení všech prothesou. Tento stav trval a trvá u žalující strany dodnes a dle úsudku ošetřujícího lékaře může trvati ještě delší dobu, snad i dva roky. (...)
a
Z toho vzešla žalující straně vydání spojená s nájmem místnosti v Česticích, jednak v Kostelci nad Orlicí, která činí až do 1. února 1932 částku 14 900,- Kč, dále výlohy spojené s pobytem mimo domácnost za stravu, ošetřování až do 1. února 1932 53 200,- Kč. Protože žalující strana pro úplnou neschopnost nemohla vésti domácnost, musela si najmouti pro domácnost zvláštní sílu (hospodyni), z čehož vznikly jí další větší výlohy až do 1. února 1932 částkou 18 000,- Kč. Žalobkyně byla v takovém duševním rozpoložení, že nemohla býti ošetřována bez odborné síly, a proto po dobu své choroby musela míti ošetřovatelku, které platila 300,- Kč měsíčně, což činí k 1. únoru 1932 8 700,- Kč. Žalující musela dále ke své malé dcerušce, tehdy šestileté, míti zvláštní sílu, z čehož vznikly výdaje do 1. února 1932 12 600,- Kč. Dále požaduje žalující strana výlohy spojené s léčením a sice účet dr. L.S. 850,- Kč a účet dr. G.R. 240,- Kč. Výlohy spojené s léčením mimo Prahu až do 16. prosince 1931 u dr. F.P. včetně ošetřování a léčení zubní choroby a opatření horní a dolní prothezy v částce 38 754,70 Kč. Výlohy spojené se zakoupením nutných léků po dobu trvání choroby až do dne podání žaloby 17. února 1932 35 250.- Kč. Žalující strana musela dojížděti k lékaři ze svého bydliště v Česticích a v Kostelci nad Orlicí.
a
A dále na radu lékaře musela občas podniknouti vyjížďky do lesů v okolí Kostelce nad Orlicí.
a
lipjan.rajce.idnes.cz
K těmto cestám používala osobního auta a výlohy spojené s provozem tohohle automobilu od počátku července 1929 do 1. února 1932 činí 7 500,- Kč. Na bolestném a zohyždění po vyjmutí zubů a za zohyždění následkem předčasného stárnutí chorobou požaduje žalující strana částku 160 000,- Kč.
b6df48cd65_63939051_o2
Celkem 349 994,70 Kč."
a
cindychambell.sblog.cz
To byla doba, kdy byla v módě "ložisková infekce", hlavně zubní granulony. Někteří zubní lékaři resekovali kořeny nebo tahali postižené zuby. Mnoho lidí tak přišlo o své zuby, ale nelze popřít, že některým se skutečně ulevilo. Subfebrilní teploty přestaly a některé orgánové poruchy se zlepšily.
a
Za žalobkyní jsme musili zajet se spoluznalcem, neurologem a psychiatrem MUDr. J. Wienerem, na venkov.
a
www.zdravcentra.sk
Paní XY byla hysterka a zajímavě asi tři roky hrála svou agravaci za účelem dobytí vysokého odškodného.
b6df48cd65_63939051_o2
Určili jsme jí na bolestném několik set korun.
a
Její manžel mne po několika letech navštívil a sdělil mi, že život s paní XY je nesnesitelný, že její hysterie se nedá vydržet, že se s ní rozvádí a náš posudek se mu velmi hodí.
3c5ddd7b4a_64027918_o2
3c5ddd7b4a_64027918_o2
Ve shora uvedené ukázce z filmu se o hysterii nejedná. Ukázka je zde pro jen pro pobavení.
a
Vždy když film, z kterého je tahle ukázka, vidím vzpomenu si na svoji babičku Annu i na jejího bratra, mého vídeňského prastrýce Jaroslawa. Nakonec i můj dědeček i můj strýček, bratr moji matky se jmenovali shodně. Jméno Jaroslav do moji rodiny patřílo ještě dříve než jsem se narodil.
c
Pěkný den všem slušným lidem!

Odkaz:
a
Pavel Hartl - Psychologický slovník
Vydal Jiří Budka
Praha 1993
První vydání v České republice.

Hysterie:
Nejdéle známá neuróza, vyskytuje se u žen i mužů; klinický obraz je mnohotvárný, afektivní složky psychiky převažují nad racionálními; projevuje se labilitou nálad, egocentrismem, okázalostí, teatrálností a různými tělesnými symptomy, například poruchami zraku, řeči, čichu, hybnosti bez organického podkladu. Mohou se vyskytovat různé třesy, mdloby a jiné.
3da7ea2e26_64028095_o2 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Motto: Když jsme se vyhrnuli ze školy, tak jsme moc křičeli a moc jsme utíkali, jenom Páta Karel kráčel k domovu slušně, jelikož je pitomec. Potom jsme stáli před bijákem a čekali, až příjdou lidi, a šel taky pan Lokvenc s manželkou a Bejval přistoupil k němu, dal slušné pozdravení a ptal se: "Prosím Vás pane Lokvenc, vysvobodil ten herec milovanou bytost ze spárů lupičů?" ale pan Lokvenc se příšerně zachechtal a neřekl nám nic!
Věci vlastní jsou ty, na které můžeme mít svým rozhodnutím, vůlí a svým jednánín vliv. Jsou však věci, které změnit nemůžeme. Nemůžeme změnit, zda bude zítra pršet nebo ne. To je věc cizí. Jsou na nás nezávislé i takové věci, jako je povaha druhého člověka. Rozhodnutí změnit něco na sobě je realizovatelné, rozhodnutí změnit něco u druhého lze uskutečnit u dětí, které vychováváme. Potvrdilo se nám, že jakou má kdo povahu v třetí až páté třídě základní školy, takovou povahu má i v dospělosti!
Strýček Jaroslaw je bratr naší matky Šárky, středoškolský profesor, rád si hraje se slovy, kterým podkládá jiný, matoucí, obrazný až provokativní význam. S vážnou tváří si vymýšlí nebo upravuje různé příběhy, které vypravuje tak přesvědčivě, že mu naše matka a tetičky - jeho sestry Dana a Jitka - někdy neuvěří a když potom praskne, že to je pravda, volají pohoršeně: "Ale Járo!". Strýček Jaroslaw je vdovec a z manželství má dvě, dnes již dospělé, děti. Žije s přítelkyní na venkově nedaleko Vídně. Mezi jeho záliby patří i péče o dům a obytnou část zahrady.
... Strýček Jaroslaw má rád Itálii a Středozemní moře. Tam jezdí nejraději ...
... Lze ho spatřit i v České republice ...
... Zejména na Moravě, ve Slezsku ...
... A v Praze ...
... Od 1. ledna 2012 jsou komentáře moderované ...
... Jediným důvodem opatření je vyloučit komentáře s obsahem obchodního charakteru ...
16. září 2009
Jaroslav a Šárka
Počítadlo od 3.3.2010