Dekameron 9/7 - Svéhlavá krasavice

11. března 2010 v 9:35 | Pamphinea, Riccardo |  Dekameron
... Když Pamphilus skončil a lest paní jak náleží byla vychvalována, vyzvala královna Pamphineu, aby pokračovala ...

... Tato tudíž začala ...
Zdroj: http://mladazena.maminka.cz/scripts/detail.php?id=355081
... Nevím, znáte-li Talana z Molesy, velmi ctihodného to muže. Ten pojal za manželku dívku, jménem Markétu, jež byla velmi krásná, ale tak výstřední a svéhlavá, že nikdy neposlechla rady, byť by byla sebe lépe míněna. Talano to těžko snášel, ježto však s ní nemohl ničeho poříditi, musil jí tuto vlastnost trpěti ...
Zdroj: http://korsika.rovnou.cz/fotky/korsika-pobrezni-les.jpg.html
... Jednou se zdálo Talanovi, že viděl svoji paní jíti velmi krásným lesem, který byl nedaleko jejich letního sídla ...
Zdroj: http://blog.arcs.cz
... V tom z jednoho kouta lesa vyrazil veliký a divoký vlk, který se okamžitě vrhl na její hrdlo, srazil ji k zemi, vlekl ji, volající o pomoc a když ji pustil z tlamy, bylo celé její hrdlo a záda znetvořeny ...
Zdroj: http://www.nabytek-slavik.cz
... Sotvaže ráno vstal, pravil svoji manželce ...
... "Paní, ač tvoje tvrdohlavost nepřipustila, abych s tebou strávil jediný den v klidu, přece jen by mě velice bolelo, kdyby se ti stalo nějaké neštěstí. Proto tě prosím, abys nevycházela dnes z domova." ...
... Paní se ho tázala na příčinu, načež jí vypravoval svůj sen. Paní zavrtěla hlavou, řkouc: "Jsi velmi laskav, ale sníš jenom to, co by sis přál vidět. Budu se míti na pozoru, abych tě nepotěšila, ani touto, ani jinou nehodou." Talano, zarmoucen, odpověděl: "Věděl jsem, že budeš takto hovořiti. Ale ať myslíš co chceš, ještě jednou tě prosím, abys dnes zůstala doma anebo alespoň se střez jíti do našeho lesa." Paní odpověděla: "Dobře, učiním tak." Potom si začala v duchu namlouvati: "Jak potměšile věřil, že mi nahnal strachu, abych dnes nešla do našeho lesa. Jistě si tam dal dnes schůzku s nějakou ženštinou a nechce, abych ho tam přistihla. Ten by měl rád plnou vůli a byla bych hodně hloupá, kdybych mu věřila. A nedokáže to! Kdybych tam měla dnes prodlíti celý den, musím přijíti na jeho spády." ...
... Jakmile manžel vyšel z domova jednou stranou, odběhla, jak jen nejtajněji mohla, druhou stranou a bez meškání odešla do lesa, kde se ukryla v nejhustší jeho části, číhajíc, neuzří-li přicházeti nějakou osobu ...
Zdroj: http://blog.arcs.cz
... Co takto stála, tu nablízku ní vystoupil veliký a strašný vlk. Jakmile ho spatřila, vykřikla: "Pomoz mi Bůh," leč v tom jí již vlk skočil na hrdlo a sevřev jí silně, odnášel ji, jako malé jehně. Hrdlo měla sevřené, že nemohla křičeti, ani jiným způsobem se brániti a byla by bývala jistě zadávena ...
... Kdyby několik pastevců nebylo vlka spatřilo a křikem zahnalo, při čemž ji zvíře pustilo. Jakmile ji pastýři poznali, odnesli ji domů, kde se po dlouhé námaze lékařů uzdravila. Hrdlo však a obličej zůstaly tak znetvořeny, že dřívější kráska byla dnes zohavená ...
Zdroj: http://goldfactory.ning.com
... A tak stydíc se ukázati tam, kde dříve byla obdivována, často trpce plakala nad svojí svéhlavostí ...
... Všichni tvrdili, že to, co Talano v noci viděl, nebylo snem, ale skutečným viděním, jelikož se to stalo, tak, jak předpovídal. Když všichni umlkli, vzpomněla v duchu královna na moudrá slova profesora Vincenza Crosettiho z univerzity v Bologne: "Má ... paní!", profesor Vincenzo Crosetti uměl královnu překrásně oslovit, "rada je vůbec tou nejhorší komunikační aktivitou, která existuje!" byla slova univerzitního profesora. A královna, shledajíc, že tohle zřejmě není ten případ, pokynula Laurettě, aby pokračovala a tato hovořila ...
... Bologna (Boloň) - San Petronio piazza Maggiore ...
... Boloňská univerzita byla založena roku 1088 a všeobecně se považuje za nejstarší světovou univerzitu. Ve středověku byla důležitým centrem intelektuálního života. Mezi její absolventy patří například: Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Erasmus Rotterdamský, Mikuláš Koperník a Tomáš Becket. Město je hlavním městem regionu Emilia-Romagna a provincie Bologna a je také centrem, kde se nejvíce mluví dialektem Emilian a Romagno. Tohle starobylé univerzitní město je stále důležitým univerzitním městem - během akademického roku se počet obyvatel zvýší ze čtyřistatisíc na téměř pětsetisíc. V současnosti je i cílem mnoha studentů, kteří městu dodávají kulturní bohatství a nové a alternativní názory, jež jí mohou závidět mnohá světová města. Město je proslavená rovněž svými věžemi ...
Pamphinea & Riccardo
... Poslední novelizace: 18. února 2011 ...
(16.7. 1313 zřejmě v Certaldu, Toskánsko - 21.12.1375 v Certaldu)
... Italský renesanční básník, autor novel a románů. Je všeobecně považován za zakladatele italské umělecké prózy. Narodil se jako nemanželský syn zástupce florentského bankovního domu Bardiů. Svou matku sice nepoznal, ale jeho otec věnoval jeho výchově a vzdělání značnou pozornost. Studoval práva na neapolské univerzitě. Otec mu umožnil přístup na neapolský královský dvůr a tím i styk s řadou vzdělanců. Díky své schopnosti vyprávět vtipné příhody ze života a zajímavě fabulovat měl Giovanni Boccaccio ve společnosti velký úspěch. Milostné vztahy ho inspirovaly i k napsání erotického románu Dekameron. Stal se prvním životopiscem Danteho a vykladačem jeho Božské komedie. V Neapoli prožil nešťastnou lásku k hraběnce Marii d´Aquino, která pravděpodobně pod jménem Fiammetta se objevila i v jeho díle. Po návratu do Florencie byl pověřován diplomatickými cestami. Později, když byl zbaven městských úřadů, procházel Giovanni Boccaccio náboženskou krizí, přijal nižší svěcení a odjel do Certalda. Ke konci života psal převážně v latině a věnoval se studiu jazyků ...
... Tři jeho citáty ...
... Lépe je pykat za to, co jsme si užili, než litovat to, co jsme propásli ...
... V lásce vyhrává ten, kdo miluje méně ...
... Je lépe litovat, že jsme něco zažili, než litovat, že jsme nezažili nic ...
... Známý cyklus Dekameron je považován za vrcholné Boccacciovo dílo. Vznikl mezi roky 1348 až 1353. Jedná se o soubor sta novel převážně s erotickým zaměřením. Příběhy jsou ve stejném poměru rozděleny do deseti dní (deka = deset a odtud je název cyklu). Své zážitky si vypráví deset dní deset urozenýchh mladých lidí. Sedm žen a tři muži, kteří utekli z města na venkov, aby se zachránili před morem, který vypukl ve Florencii roku 1348 ...
... Čas si krátí vyprávěním na různá témata ...
... O lidech, které postihly různé nehody, ale vše dobře dopadlo ...
... O lidech, kteří svou obratností dosáhli svého ...
... O lidech, jejichž láska špatně skončila ...
... O milencích ...
... O tom, jak ženy obelstily své muže ...
 ... O šprýmech, které si ženy a muži tropí navzájem ...
... Církev dílo odsoudila ...
Giovanni Boccaccio - Dekameron
Přeložila a svým nákladem vydala Anna Běhounková
V hlavní komisi "Mars" knižní dům v Praze
Štočky zhotovil z ilustrací dle starých rytin Štencův grafický závod
Obálka mistra Václava Čuffy
Vytiskl Fr. Ziegner, Král. Vinohrady, Říčanská č. 1984, 1928
7/ ...

TOPlist
 


Aktuální články

Reklama
Motto: Když jsme se vyhrnuli ze školy, tak jsme moc křičeli a moc jsme utíkali, jenom Páta Karel kráčel k domovu slušně, jelikož je pitomec. Potom jsme stáli před bijákem a čekali, až příjdou lidi, a šel taky pan Lokvenc s manželkou a Bejval přistoupil k němu, dal slušné pozdravení a ptal se: "Prosím Vás pane Lokvenc, vysvobodil ten herec milovanou bytost ze spárů lupičů?" ale pan Lokvenc se příšerně zachechtal a neřekl nám nic!
Věci vlastní jsou ty, na které můžeme mít svým rozhodnutím, vůlí a svým jednánín vliv. Jsou však věci, které změnit nemůžeme. Nemůžeme změnit, zda bude zítra pršet nebo ne. To je věc cizí. Jsou na nás nezávislé i takové věci, jako je povaha druhého člověka. Rozhodnutí změnit něco na sobě je realizovatelné, rozhodnutí změnit něco u druhého lze uskutečnit u dětí, které vychováváme. Potvrdilo se nám, že jakou má kdo povahu v třetí až páté třídě základní školy, takovou povahu má i v dospělosti!
Strýček Jaroslaw je bratr naší matky Šárky, středoškolský profesor, rád si hraje se slovy, kterým podkládá jiný, matoucí, obrazný až provokativní význam. S vážnou tváří si vymýšlí nebo upravuje různé příběhy, které vypravuje tak přesvědčivě, že mu naše matka a tetičky - jeho sestry Dana a Jitka - někdy neuvěří a když potom praskne, že to je pravda, volají pohoršeně: "Ale Járo!". Strýček Jaroslaw je vdovec a z manželství má dvě, dnes již dospělé, děti. Žije s přítelkyní na venkově nedaleko Vídně. Mezi jeho záliby patří i péče o dům a obytnou část zahrady.
... Strýček Jaroslaw má rád Itálii a Středozemní moře. Tam jezdí nejraději ...
... Lze ho spatřit i v České republice ...
... Zejména na Moravě, ve Slezsku ...
... A v Praze ...
... Od 1. ledna 2012 jsou komentáře moderované ...
... Jediným důvodem opatření je vyloučit komentáře s obsahem obchodního charakteru ...
16. září 2009
Jaroslav a Šárka
Počítadlo od 3.3.2010